Home

     สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สารพันความรู้

                                

   

                     

                    นาที ดี ดี

  โลกปัจจุบันถือเป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย เพื่อมุ่งสู่การเป็น ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ดี จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในทุกด้าน และพบกับความสุขสมหวัง จงพยายามศึกษาหาความรู้ และรู้จักแบ่งปันความรู้กับสังคม นำการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้ง นำการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่มีอยู่ในตัวเอง มาสร้างสรรค์ระบบการจัดการความรู้ตลอดชีวิต

                     นาฬิกาทราย

   นาฬิกา คือเครื่องหมายของเวลา การเติมเต็มสิ่งต่างๆในชีวิตเปรียบเสมือนเวลาที่ผ่านไป เราได้ทำอะไรบ้าง ทรายที่ไหลสู่สิ่งที่บรรจุเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะหยุด เพื่อให้ทราบเวลาในขณะนั้น การเติมเต็มสิ่งใดๆในชีวิต เมื่อถึงเวลาหนึ่งก็จะได้รับ สิ่งนั้นเฉกเช่นเดียวกัน

                                         ความรู้ คู่ความดี มีความสุข

                                           ความรู้คู่คุณธรรม   

                                   เมื่อความรู้ ยอดเยี่ยม สูงเทียมเมฆ

                                   แต่คุณธรรม ต่ำเฉก ยอดหญ้านั่น

                                  อาจเสกสร้าง มิจฉา สารพัน

                                  ด้วยจิตอัน ไร้อาย ในโลกา 

                                  แม้คุณธรรม สูงเยี่ยม ถึงเทียมเมฆ

                                 แต่ความรู้ ต่ำเฉก เพียงยอดหญ้า

                                ย่อมเป็นเหยื่อ ทรชน จนอุรา

                                ด้วยปัญญา อ่อนด้อย น่าน้อยใจ 

                               หากความรู้ สูงล้ำ คุณธรรมเลิศ

                               แสนประเสริฐ กอปรกิจ วินิจฉัย

                              จะพัฒนา ประชาราษฎร์ ทั้งชาติไทย

                              ต้องฝึกให้ ความรู้คู่คุณธรรม

 

แหล่งที่มา:-อำไพ สุจริตกุล.( 2534) “ความรู้ต้องคู่คุณธรรม” ใน ความรู้คู่คุณธรรม รวมบทความเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการศึกษา. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และประนอม รอดคำดี, บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s